Валути:

Филтрирај по Банки:

Филтрирај по каматна стапка:

Ресетирај

Сортирај

Помош при сортирање

S Plus ненаменски потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 1 500 000 МКД

Ненаменски потрошувачки кредит во комбинација со животно осигурување од Винер Лајф.

Фиксна каматна стапка:
5.25 %
Период на фиксна каматна стапка:
24 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.55 %

Променлива каматна стапка, по истекот на фиксниот период почнувајќи од 7,55%.

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 1.000,00 МКД.

Провизија за одобрување на кредит: еднократно 1.000,00 МКД.

Обезбедување на кредит:

До 300 000 МКД - Без жиранти

Од 300 001 МКД до 610 000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на нотар

Дополнително задолжително обезбедување за сите износи е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Потрошувачки кредит со пакет полиса за осигурување од Халк Осигурување

Кредитен Лимит: 1 500 000 МКД

Потрошувачки кредит со пакет полиса за осигурување од Халк Осигурување.

Фиксна каматна стапка:
5 %
Период на фиксна каматна стапка:
36 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
5.5 %

Варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 1,50% зголемена за 4,00 пп).

(СВТ 5,38%) *полисата не влегува во пресемтката за СВТ.

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Трошоци за кредитот:

350,00 мкд - проверка во Кредитно биро

150 мкд - апликација за кредит

Трошок на полисата за животно осигурување

Обезбедување на кредит:

За износи над 600.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница, меница и менична изјава.

Пакетот полиса за осигурување наменет за осигурувања на потрошувачки кредити претставува една целина, а ги содржи следните покритија и опфатени ризици:

 • НЕМОЖНОСТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТИ – смрт од било која причина ,смрт од незгода
 • ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА – траен инвалидитет над 30%

Промотивно:

Провизија за обработка на кредитот: 0%
Провизија за предвремена ликвидација: 0%

Ризико виолетов потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 1 200 000 МКД

Ризико виолетов потрошувачки кредит со најниска каматна стапка од само 6% фиксна за првите две години и без манипулативни трошоци.

Максимален износ на кредит до 1.200.000 МКД со вклучена премија за ризико осигурување.

Фиксна каматна стапка:
6 %
Период на фиксна каматна стапка:
24 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.64 %

Каматната стапка е променлива за остатокот од периодот на отплата (СВТ: 7,23%). 

*  7,76% СВТ за износ на кредит од 1.200.000 МКД, каматна стапка 6% фиксна за првите 2 (две) години на користење и променлива од 7,66% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0% и трошок за апликација од 600 МКД

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Трошок за апликација600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не

Трошоци за интеркаларна камата

Полиса за ризико осигурување: Висината на трошокот за полиса за ризико осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, возраст на клиентот и сл.


Обезбедување на кредит:

Опција со жиранти:

- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти
- За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант
- За кредити над 600.001 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти

 Опција со солемнизација:

- Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар
- Без меница
- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ (за кредити до 600.000 МКД)
Полиса за ризико осигурување

Промотивно:

Без манипулативни трошоци за одобрување на кредитот до 31.05.2018 година.

Кредит за вработени во Јавна Администрација и АД со плата во УНИБанка

Кредитен Лимит: 1 200 000 МКД

 

Фиксна каматна стапка:
5.9 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.9 %

Едномесечна стапка за СКИБОР - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки (за период од 01.07.2017-31.12.2017=1,54%) + 6,36 п.п., но не пониска од 7,70%

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • 1% надомест за одобрување на пласман
 • 600,00 денари административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање

Обезбедување на кредит:

Aдминистративна забрана и меница со менична изјава од кредитокорисникот.

 • До 600.000 мкд, до 95 месеци, без жирант
 • До 1.200.000 мкд, до 95 месеци, со еден жирант

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Кредитен пакет „Доверба“

Кредитен Лимит: 1 200 000 МКД

Овој пакет е наменет за вработени во бонитетни фирми одобрени од страна на Банката, државни службеници согласно со Законот за државни службеници, вработените во образованието, полицијата (вклучително и финансиската полиција), армијата, судството и судиите, кои платата ја примаат или ќе се одлучат да ја префрлат во рок од 3 месеци, на сметка во Банката, вработени на определено во континуитет најмалку 24 месеци пред аплицирање.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
5.5 %

За кредитобаратели коишто платата ја примаат на сметка во Банката

5,50% променлива каматна стапка за првите две години (но, не повисока од 5,50%) за сите кредитобаратели кои аплицираат за кредит со рок до 95 месеци;

5,50% променлива каматна стапка за првата година (но, не повисока од 5,50%) за сите кредитобаратели кои аплицираат за кредит со рок од 96 до 120 месеци;

7,00% променлива каматна стапка за периодот после првата година за сите апликанти наведени погоре;

7,50%  променлива каматна стапка за целиот период, за кредит со износ до 900 000 мкд и рок до 95 месеци, без жиранти, но со солемнизација на договорот за кредит;

8,00%  променлива каматна стапка за целиот период, за  кредит со износ до 800 000 мкд и рок над 95 месеци, без жиранти, но со солемнизација на договорот за кредит.

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • 1% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ за кредити со рок до 36 месеци. Провизијата се задржува од одобрениот кредит при неговото искористување.
 • 2% провизија за обработка, еднократно врз одобрениот износ. Провизијата се задржува од одобрениот кредит при неговото искористување.    
 • 650 МКД провизија при подигнување на барањето за кредит
 • Без провизија при рефинансирање на кредити од други банки

Обезбедување на кредит:

 • До 600.000 мкд - без жиранти (Со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/2 од месечен приход за кредити со износ од 300.000 мкд до 600.000 мкд);
 • до 750.000 мкд - без жиранти (За постоечки кредитокорисници во Банката, како и за: сите судии, обвинители, нотари, извршители, стоматолози, доктори специјалисти, професори на универзитети, инспектори, офицeри, директори на дирекции во МВР и vo АРМ, директори на приватни фирми со повеќе од 20 вработени, членови на синдикални организации на државните претпријатија и министерства со кои банката има потпишано договори за соработка);
 • до 800.000 мкд - без жиранти (рок над 95 месеци, со солемнизација на договорот за кредит);
 • до 900.000 мкд - без жиранти (рок до 95 месеци, со солемнизација на договорот за кредит);
 • еден или двајца жиранти за обезбедување на кредитни износи повисоки од погоре наведените;
 • меница со менична изјава, потпишана од кредитобарателот и авалирана од жирантот.

Промотивно:

Без провизија за обработка на кредит за сите апликанти, без разлика на месечните примања кои ќе аплицираат или веќе имаат кредитна картичка од ЦКБ.

Кредит за вработени во приватен сектор со плата во УНИБанка

Кредитен Лимит: 1 200 000 МКД

Денарски кредит на износ од минимум 14.000 денари, до максимум 900.000 денари вклучително камати и трошоци.  

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
9.5 %

Едномесечна стапка за СКИБОР - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки (за период од 01.07.2017-31.12.2017=1,54%) + 7,96 п.п., но не пониска од 9,3%

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • 2% еднократен надомест на одобрениот кредит;
 • 600,00 денари административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање.

Обезбедување на кредит:

 • до 300.000 мкд, до 48 месеци, без жирант;
 • до 600.000 мкд, до 95 месеци, со еден жирант;
 • до 1.200.000 мкд, до 95 месеци, со двајца жиранти;
 • Aдминистративна забрана и меница со менична изјава од кредитокорисникот.

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 МКД

Кредитен Лимит: 1 200 000 МКД

Ненаменски потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка во првата година.

Фиксна каматна стапка:
5.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.6 %

Променлива каматна стапка, по истекот на фиксниот период почнувајќи од 7,60%.

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 500,00 МКД.

Обезбедување на кредит:

Над 610 000 МКД - кредитоспособен жирант или меница уредена во форма на нотарски акт. Дополнително задолжително обезбедување е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Промотивно:

Без провизија за одобрување на кредитот промотивно до 31.12.2018 година.    

Потрошувачки кредит со полиса од незгода од Халк Осигурување

Кредитен Лимит: 1 200 000 МКД

Потрошувачки кредит со полиса од незгода од Халк Осигурување.

Фиксна каматна стапка:
5 %
Период на фиксна каматна стапка:
36 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
5.5 %

Варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 1,50% зголемена за 4,00 пп) 

(СВТ 5,80%)

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Трошоци за кредитот:

350,00 мкд - проверка во Кредитно биро

150,00 мкд - апликација за кредит

600,00 мкд за полиса од незгода

1,00% провизија за обработка на кредитот, еднократно при одобрување

Обезбедување на кредит:

За износи над 600.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница, меница и менична изјава.

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Ненаменски потрошувачки кредит до 920.000 МКД

Кредитен Лимит: 920 000 МКД

Одобрување на кредитот за само 30 минути
Без трошок за предвремена отплата
Одобрување на кредит без депозит, жиранти, административна забрана и меница
Ко-кредитобаратели може да бидат лица што не се членови на потесното семејство

Фиксна каматна стапка:
6 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
9.23 %

За износ на кредит од 15.000 до 300.000 МКД

10,13% Клиент со плата во СБ
11,25% Други клиенти

За износ на кредит од 300.001 до 920.000 МКД

9,23% Клиент со плата во СБ
10,25% СБ пензионери/ други клиенти корисници на постоен кредитен производ во СБ

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти
 • 0% административен трошок, еднократно од одобрениот износ на кредит
 • За кредити над 5.000 еур, нотарски трошоци за заверка на договорот

Обезбедување на кредит:

Нема информации за обезбедување на кредитот.

Промотивно:

За сите поднесени барања во периодот до 31.03.2018 година 0% административни трошоци.

СУПЕР Потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Кредитот е ненаменски и за истиот може да аплицираат вработени во институции финансирани од Буџет на РМ.

Фиксна каматна стапка:
5.77 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.77 %

Променлива каматна стапка (6М СКИБОР+5,77 п.п.);

(СВТ: 7,99%)

Пресметката е направена за износ од 900.000 МКД, каматна стапка 5,77% - фиксна за една година, потоа променлива 7,77%, со рок од 95 месеци и провизија за одобрување 1,77%(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.).

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Провизија за одобрување: 1,77% минимум 750 МКД.

Обезбедување на кредит:

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:
 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотарски акт со својство на извршност;
 • гарант;
 • солемнизација на договорот за кредит со извршна клаузула.
*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Промотивно:

Во моментов нема промотивни активности.

Кеш експрес денарски кредит со кредитно животно осигурување

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Кредитот кеш експрес е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.

Фиксна каматна стапка:
5.75 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
8.25 %

Каматната стапка во останатиот период е променлива по одлука на Банката.

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за меница од 100 до 500 денари
 • Трошок за одржување на трансакциската сметка 23 МКД месечно

Обезбедување на кредит:

 • За кредити до 600.000 МКД и до 60 месеци- без жирант и без солемнизиран договор* 
 • За кредити од 600.000 -900.000 МКД и рок на отплата од 60 до 95 месеци- 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции, за кредит до 600.000 МКД и до 95 месеци - без жиранти; за кредит од 600.000 МКД-900.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За лојални клиенти и останати клиенти со чиј работодавец постои спогодба за соработка за кредит до 300.000 МКД и до 60 месеци без жиранти; за кредит над 300.000 МКД или повеќе од 60 месеци -1 жирант.
 • За пензионери, за кредит до 300.000 МКД и до 36 месеци- без жиранти; за кредит над 300.000 МКД или повеќе од 36 месеци- 1 жирант.
 • За останати клиенти, 1 жирант.

Промотивно:

0% административен трошок за сите клиентски групи во периодот од 03.10.2016- 31.01.2017

Кеш експрес денарски кредит без кредитно животно осигурување

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Кредитот кеш експрес е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка.

Фиксна каматна стапка:
8 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
10 %

Каматната стапка во останатиот период е променлива по одлука на Банката.

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за меница од 100 до 500 денари
 • Трошок за одржување на трансакциската сметка 23 МКД месечно.

Обезбедување на кредит:

 • За кредити до 600.000 МКД и до 60 месеци- без жирант и без солемнизиран договор* 
 • За кредити од 600.000 -900.000 МКД и рок на отплата од 60 до 95 месеци- 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции, за кредит до 600.000 МКД и до 95 месеци - без жиранти; за кредит од 600.000 МКД-900.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За лојални клиенти и останати клиенти со чиј работодавец постои спогодба за соработка за кредит до 300.000 МКД и до 60 месеци без жиранти; за кредит над 300.000 МКД или повеќе од 60 месеци -1 жирант.
 • За пензионери, за кредит до 300.000 МКД и до 36 месеци- без жиранти; за кредит над 300.000 МКД или повеќе од 36 месеци- 1 жирант.
 • За останати клиенти, 1 жирант.

Промотивно:

0% административен трошок за сите клиентски групи во периодот од 03.10.2016- 31.01.2017

Потрошувачки кредит за клиенти со плата во Силк Роуд Банка

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Потрошувачкиот кредит се однесува на сите физички лица - државјани на РМ со старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 години при доспевањето на последниот ануитет од кредитот).

Фиксна каматна стапка:
5.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
8.85 %

Каматната стапка за останатиот период е променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје.

(СВТ 8,44%) Пресметката е направена со МКД 900.000 на 120 месеци, при што за првата година е земена во предвид фиксната каматна стапка за првата година, променливата каматна стапка за останатиот период.

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000

Обезбедување на кредит:

 • Меница и менична изјава за износ до МКД 300.000
 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)

Промотивно:

Промотивен период до 31.12.2017 година:

0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)

0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето


НЛБ Виолетов кредит

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Наменет за редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката.

Фиксна каматна стапка:
6 %
Период на фиксна каматна стапка:
13 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.64 %

(СВТ* 8,16%)

*8,16% СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, каматна стапка 7,66%, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок 2%, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгоди од 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

Период на отплата:
96 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - 50% пониски трошоци за одобрување до 30.09.2017 година

Трошок за апликација: 600 МКД

Трошоци за интеркаларна камата

Нотарски трошоци за солемнизација

Трошок за полиса од незгоди: 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот 

Обезбедување на кредит:

Административна забрана
Без меници до 600.000 МКД
За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот
Можност и за солемнизација (потврда) на договор за кредит на нотар за износ до 600.000 МКД 

Промотивно:

50% пониски манипулативни трошоци во периодот до 31.05.2018 година.

Тип - Топ потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Тип–Топ потрошувачкиот кредит е наменет за сите кредитоспособни физички лица во редовен работен однос, кои примаат плата на трансакциска сметка во Комерцијална банка АД Скопје и пензионери кои примаат пензија на трансакциска сметка во Банката.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
10.91 %

(референтна каматна стапка од 2,17% зголемена за 8,74%)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ) 12,26% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка).

Период на отплата:
84 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • 2% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата
 • трошоци за меница 

Обезбедување на кредит:

 • административна забрана на плата или траен налог за фирми што не издаваат административна забрана
 • траен налог за кредитобаратели пензионери
 • меница и менична изјава
 • без жиранти за кредит до 450.000,00 денари (По извршена кредитна анализа Банката може да побара дополнително обезбедување - еден кредитоспособен жирант)
 • двајца жиранти за кредит од 450.000,00 до 900.000,00 денари

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Ненаменски потрошувачки кредит со денарска клаузула

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
11.5 %

12,00% годишна каматна стапка за корисници на кредит без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката
11,75% годишна каматна стапка корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката
11,50% корисници на кредит + 3 дополнителни производи од Банката

Период на отплата:
72 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД
 • Провизија за одобрен кредит - 2%


Обезбедување на кредит:

Без жиранти - до 300.000,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
Со 1 жирант - од 300.001,00 до 600.000,00 МКД- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
Со 1 жирант - до 300.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми
Со 2 жиранти - од 600.001,00 МКД до 900.000,00 МКД - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001,00 до 450.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Ненаменски потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка од 5,5% во првата година

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Наменет за државјани на Република Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката; пензионери; физички лица кои се вработени во нотарска/извршителска/адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат); физички лица кои примаат/не примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Фиксна каматна стапка:
5.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
8.1 %

Каматната стапка за остатокот од периодот на отплата е прилагодлива.

8,10% за корисници на Премиум СМАРТ пакетот (наменет за: 1. Физички лица кои се вработени во државни институции и акционерски друштва и ја примаат платата преку ТТК Банка; 2. Физички лица пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка; 3. Физички лица вработени во приватни фирми (кои постојат минимум 5 години), со месечни примања над 15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се приматели на плата преку ТТК Банка; 4. Физички лица кои се вработени во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат) и ја прима платата преку ТТК Банка);

Период на отплата:
84 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот);
 • трошоци за меница.
 • 500 денари за приматели на плата/пензија, односно 700 денари за неприматели на плата/пензија во Банката, надоместок за обработка на барање за кредит за физички лица;
При исплата на кредитот:
2,8% од износот или минимум 2.000 денари;
2,5% од износот или минимум 2.000 денари (за корисници на Премиум СМАРТ пакет);

Обезбедување на кредит:

 • Еден/двајца жиранти;
 • Административна забрана на плата од фирмата во која работат кредитобарателот и жирантот/ите и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие/нотарска/извршителска/адвокатска канцеларија ја издава);
 • Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот и жирантот/ите.
 • Меница во форма на нотарски акт 

Промотивно:

Намален надоместок за одобрување 0,50% мин. 2.000 денари за поднесени апликации во промотивен период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година за корисници на ПРЕМИУМ Смарт Пакетот и корисници I категорија); 

Еден за Сé - Потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Основната намена на кредитот е рефинансирање на сите кредитни обврски на клиентите во други домашни Банки. Корисници на кредитот можат да бидат сите физички лица - државјани на РМ кои имаат од 18 до 70 години возраст (70 години при доспевањето на последниот ануитет од кредитот).

Фиксна каматна стапка:
5.2 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
8 %

МКД 8,00% (СВТ 7,67%)* за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје

МКД 8,50% (СВТ 8,08%)* за останати клиенти

* Пресметката е направена со МКД 900.000 на 120 месеци, при што за првата година е земена во предвид фиксната каматна стапка за првата година, променливата каматна стапка за останатиот период.

Период на отплата:
120 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000

Обезбедување на кредит:

 • Меница и менична изјаваза износ до МКД 300.000
 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)

Промотивно:

Промотивен период до 30.06.2018 година.

Денарски Кредит Компакт – со кредитно животно осигурување

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Кредитот Компакт е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка, со примања мин. 15.000 МКД и уредна кредитна историја. Кредитот Компакт е специјално дизајниран производ за комплетно рефинансирање на сите видови обврски и нивно консолидирање во еден единствен кредит како и потреба за дополнителни парични средства за секакви намени.

Фиксна каматна стапка:
5.9 %
Период на фиксна каматна стапка:
24 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.95 %

Каматната стапка во останатиот период е променлива по одлука на Банката.

(СВТ* 6,97%)

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за меница од 100 до 500 денари
 • Трошок за одржување на трансакциската сметка 23 МКД месечно

Обезбедување на кредит:

 • За кредити до 600.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор* 
 • За кредити од 600.000 -900.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции и млади пензионери до 58 години, за кредит до 600.000 МКД и до 95 месеци - без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит од 600.000 МКД-900.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 2 и останати пензионери, за кредит до 480.000 МКД без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит над 480.000 МКД -1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 3, за кредит до 300.000 МКД - без жиранти; за кредит над 300.000 МКД - 1 жирант.
 • За останати клиенти, 1 жирант.

Промотивно:

0% административен трошок за сите клиентски групи во периодот од 03.10.2016 до 31.01.2017 година.

Денарски Кредит Компакт – без кредитно животно осигурување

Кредитен Лимит: 900 000 МКД

Кредитот Компакт е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка, со примања мин. 15.000 МКД и уредна кредитна историја. Кредитот Компакт е специјално дизајниран производ за комплетно рефинансирање на сите видови обврски и нивно консолидирање во еден единствен кредит како и потреба за дополнителни парични средства за секакви намени.

Фиксна каматна стапка:
7.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
24 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
9.5 %

Каматната стапка во останатиот период е променлива по одлука на Банката.

(СВТ* 7,77%)


Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за меница од 100 до 500 денари
 • Трошок за одржување на трансакциската сметка 23 МКД месечно

Обезбедување на кредит:

 • За кредити до 600.000 МКД - без жирант и без солемнизиран договор*
 • За кредити од 600.000 -900.000 МКД - 1 жирант или солемнизиран договор
 • Административна забрана и меница од барателите.
 • За вработените во јавната администрација и вработените во селектирани институции и млади пензионери до 58 години, за кредит до 600.000 МКД и до 95 месеци - без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит од 600.000 МКД-900.000 МКД- 1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 2 и останати пензионери, за кредит до 480.000 МКД без жиранти и без солемнизиран договор; за кредит над 480.000 МКД -1 жирант или солемнизиран договор.
 • За клиенти со чиј работодавец е склучена спогодба за соработка Тип 3, за кредит до 300.000 МКД - без жиранти; за кредит над 300.000 МКД - 1 жирант.
 • За останати клиенти, 1 жирант.

Промотивно:

0% административен трошок за сите клиентски групи во периодот од 03.10.2016 до 31.01.2017 година.

Супер 5 кредит

Кредитен Лимит: 900 000 МКД Резиденти на РМ, во редовен работен однос вработени во:
           - Бонитетни приватни фирми кои постојат на пазарот над 5 години, со минимум 5 вработени лица, со редовен работен однос во сегашното правно лице над 12 месеци;
           - Акционерски Друштва;
           - Јавни претпријатија;
           - Вработени во дипломатски претставништва – Амбасади, дипломатски конзуларни претставништва-конзулати;
           - Фриленсер (Freelancer)- адвокати, нотари, извршители, консултанти, проценители ИТ експерти кои работат самостoјно.

Фиксна каматна стапка:
5 %

Фиксна к.с. од 5% за приматели на плата, во спротивно 5,5%

Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
8.96 %

Променлива каматна стапка што во моментов изнесува 8,96% (6М СКИБОР + 6,96%).

СВТ: 8,77%. Пресметката е направена за износ од 900.000 МКД, каматна стапка 5,00% (услови за приматели на плата)- фиксна за една година, потоа променлива 8,96% (6М СКИБОР+ 6,96%), со рок од 95 месеци и провизија за одобрување 1,77%.


Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Провизија за одобрување: 1,77%, мин. 750 МКД;

Административни трошоци: 0 МКД

Обезбедување на кредит:

Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:
 • меница и менична изјава;
 • меница во форма на нотарски акт со својство на извршност;
 • гарант и
 • солемнизација на договорот за кредит со извршна клаузула.

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.


Промотивно:

Без административни трошоци.

Релакс потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 800 000 МКД

Потрошувачки кредит до 800.000 МКД со грејс период и без жиранти

Фиксна каматна стапка:
7.8 %

можност за грејс период до 6 месеци

Период на фиксна каматна стапка:
24 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
9.9 %

Каматната стапка по истекот на првите две години е подлежна на промени.

(СВТ* 9,07%)

Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.   


Период на отплата:
84 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Надоместоци до 1% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 МКД

Обезбедување на кредит:

 • За износи до 300,000 денари и рок на отплата до 48 месеци меница потребна е менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот
 • За износи над 300,000 денари и рок на отплата поголем од 48 месеци дополнително 1 (еден) кредитоспособен жирант

Промотивно:

  Во моментов нема промотивни активности.

Стандард потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 800 000 МКД

Стандард потрошувачкиот кредит на Еуростандард Банка претставува одлична можност да се ужива во купувањето без ограничувања. Кредитот може да се користи и за рефинансирање на кредити од други банки.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
11.25 %

Каматната стапка е годишна променлива, согласно Правилникот за висина на каматни стапки на Еуростандард Банка.

(СВТ* 12,58%)

Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.   


Период на отплата:
84 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Надоместоци до 2% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 МКД

Обезбедување на кредит:

Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот и 2 (два) кредитоспособен жирант.

Промотивно:

Во моментов нема промотивни активности.

Потрошувачки кредит до 600.000 денари без жиранти

Кредитен Лимит: 600 000 МКД

Кредитот е наменет за кредитоспособни физички лица во редовен работен однос во јавната администрација, дипломатски странски претставништва во РМ или фирми прифатливи за Банката, кои примаат плата на трансакциска сметка во Комерцијална банка АД Скопје во износ повисок од 18.000 денари и имаат најмалку три производи за физички лица во Банката (дебитна картичка, кредитна картичка, штеден влог, кредит, електронско банкарство или SMS банкарство).

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
9.71 %

(референтна каматна стапка од 2,17% зголемена за 8,74%)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ) 10,71% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)


Период на отплата:
90 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • 1,5% од износот на кредитот, минимум 500,00 денари
 • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
 • трошоци за интеркаларна камата
 • трошоци за меница

Обезбедување на кредит:

 • административна забрана на плата или траен налог за фирми што не издаваат административна забрана
 • меница и менична изјава
 • без жиранти

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Ненаменски потрошувачки денарски кредит со фиксна камата за првата година

Кредитен Лимит: 600 000 МКД

Средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (кредитот може да се користи за рефинансирање на обврски во други банки, рефинансирање на обврски произлезени од кредитни картички, дозволено пречекорување и кредити со девизна клаузула во Банката).

Максимален износ на кредит до 150.000,00 МКД и максимален рок на отплата до 60 месеци за вработени на определено во Дрекселмаер, Kroberg&Schubert и Маркарт Македонија.

Фиксна каматна стапка:
7.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
10.9 %

Каматната стапка е прилагодлива.

Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за аплицирање за кредит - 0,00 МКД
 • Провизија за одобрен кредит - 2,00% / 0,00 МКД за рефинансирање во други Банки

Обезбедување на кредит:

Без жиранти - до 400.000,00 МКД за вработени во ЈП, АД и останати фирми прифатливи за Банката, ДХЛ Дооел Скопје

Без жиранти - до 150.000,00 МКД за пензионери

Со 1 жирант - од 400.001,00 МКД до 600.000,00 МКД за вработени во ЈП, АД и останати фирми прифатливи за Банката, ДХЛ Дооел Скопје

Со 1 жирант - до 300.000,00 МКД за вработени во останати фирми

Со 1 жирант - од 150.000,00 МКД до 300.000,00 МКД за пензионери

Со 2 жиранти - од 300.001,00 МКД до 600.000,00 МКД за вработени во останати фирми и пензионери


Промотивно:

Нема промотивни активности.

Потрошувачки кредит (МКД) за вработени во трговски друштва (приватен сектор)

Кредитен Лимит: 600 000 МКД

Кредитот е ненаменски и за истиот може да аплицираат, резиденти на РМ, во редовен работен однос во приватни фирми, кои влегуваат во таргет групата прифатлива за банката.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
9.9 %

Променлива каматна стапка  (6M СКИБОР + 7,90 п.п.)

(СВТ: 11,31%)

Пресметката е направена за износ од 600.000 МКД, каматна стапка 9,90% рок 60 месеци и еднократна провизија 2,00% од износот
Период на отплата:
60 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Провизија за обработка 2% минимум 750 МКД.

Обезбедување на кредит:
Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:
 • меница со менични изјави
 • изјава за задршки од плата
 • гарант
 • солемнизација на договорот за кредит со извршна клаузула

*Банката го задржува правото да побара дополнително обезбедување.

Промотивно:

Во моментов нема промотивни активности.

ФИН кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 600 000 МКД

За сите вработени во банки и финансиски институции, ТТК Банка креираше посебни поволности и привилегии. Со ФИН кредитот на ТТК Банка добивате можност за брз и едноставен пристап до финансирање на вашите моментални потреби.

Фиксна каматна стапка:
5.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
12 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.9 %

7,90% Прилагодлива каматна стапка од втората година на отплатата на кредитот до целосната отплата на кредитот за кредитокорисници кои примаат плата преку ТТК Банка (I категорија).
Период на отплата:
84 месеци
Трошоци / Надоместоци:
 • 500 МКД за приматели на плата/пензија, односно 700 МКД за неприматели на плата/пензија
 • при исплата на кредитот 0,50% од износот или минимум 1.000 МКД
 • за администрирање на кредитот 0,20% на остатокот од долгот - годишно
 • без провизија за предвремена делумна или целосна отплата
 • трошоци за интеркаларна камата
 • трошоци за меница
 • нотарски трошоци
Обезбедување на кредит:
 • без жиранти
 • административна забрана на плата за кредитокорисникот
 • меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот
 • меница во форма на нотарски актПромотивно:

0,50% од износот или минимум 1.000 денари (без надоместок за одобрување за поднесени апликации во промотивен период од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година); 

ВИП кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 600 000 МКД

Доколку работите во државни институции, акционерски друштва и бонитетни приватни фирми со над 25 вработени, класифицирани во А или Б категорија (ЕЛЕМ, ОКТА, МАКПЕТРОЛ, ТЕЛЕКОМ, ОНЕ, ВИП, АЛКАЛОИД, ФОД БИТОЛА ПЛОДНОСТ БИТОЛА, ЕВРОПА АД СКОПЈЕ, АЏИБАДЕМ СИСТИНА, РЕМЕДИКА, БУЧИМ РАДОВИШ), со месечни примања над 30.000 МКД, може да аплицирате за ВИП кредит на ТТК Банка и да добиете брз и едноставен пристап до финансиски средства, по многу поволни услови и каматни стапки.

Фиксна каматна стапка:
5.5 %
Период на фиксна каматна стапка:
месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
7.9 %

7,90% годишно, прилагодлива каматна стапка за корисници на Премиум ВИП пакетот.

Период на отплата:
84 месеци
Трошоци / Надоместоци:
 • при исплата на кредитот 0,50% мин. 1.000 МКД за одобрување за поднесени апликации во промотивен период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година.
 • за администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од  долгот
 • без провизија за предвремена делумна или целосна отплата
 • трошоци за интеркаларна камата
 • трошоци за меница
 • нотарски трошоци во согласност со нотарската тарифа за кредити над 400.000 денари за приматели на плата, односно над 300.000 денари за неприматели на плата.
Обезбедување на кредит:
 • без жиранти
 • административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот и согласност за издавање
 • меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот
 • меница во форма на нотарски акт
Промотивно:

Намален надоместок за одобрување 0,50% мин. 1.000 МКД за поднесени апликации во промотивен период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година.

Експрес потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 180 000 МКД

Ненаменски потрошувачки кредит со 1 (еден) жирант. Доколку ви требаат пари експрес потрошувачкиот кредит на Еуростандард Банка претставува брзо и едноставно решение за финансирање на сите ваши потреби.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
11.25 %

Каматната стапка е годишна променлива, согласно Правилникот за висина на каматни стапки на Еуростандард Банка.

(СВТ* 13,03%)

Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.   


Период на отплата:
48 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Надоместоци до 2% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 МКД

Обезбедување на кредит:

Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот и 1 (еден) кредитоспособен жирант.

Промотивно:

Во моментов нема промотивни активности.

Брз потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 180 000 МКД

Кредитот се карактеризира со фиксна каматна стапка за целиот период, брзо и едноставно одобрување и без обврска да се префрли платата во Шпаркасе Банка Македонија.

Фиксна каматна стапка:
6.9 %
Период на фиксна каматна стапка:
36 месеци
Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
%
Период на отплата:
36 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • административен трошок - 500 МКД
 • провизија за обработка на кредитот - 1.000 МКД

Обезбедување на кредит:

Административна забрана на плата.

Промотивно:

Нема промотивен период.

Инстант потрошувачки кредит

Кредитен Лимит: 60 000 МКД

Инстант потрошувачкиот кредит на Еуростандард Банка претставува брзо и едноставно решение за финансирање на сите Ваши потреби.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
11.25 %

Каматната стапка е годишна променлива, согласно Правилникот за висина на каматни стапки на Еуростандард Банка.

(СВТ* 14,00%)

Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.  

Период на отплата:
24 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Надоместоци до 2% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 МКД

Обезбедување на кредит:

Меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот

Промотивно:

Во моментов нема промотивни активности.

Брз онлајн кредит

Кредитен Лимит: 60 000 МКД

Категорија на клиенти: Резидент на РМ; Редовен работен однос; Кредитоспособност утврдена преку анализа на Банката; Историја на редовен кредитокорисник; Минимален месечен приход 12.000 МКД; Ратата да не надминува 1/3 од плата ( ½ максимум); Возраст на клиентот на ден на аплицирање 18 годинни до 62 за жени, односно 64 за мажи на ден на отплата на кредитот.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
0 %

Бескаматен потрошувачки кредит.

Период на отплата:
10 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • За кредит во износ до 20.000 МКД – 999 МКД *СВТ(11,94%);
 • За кредит во износ до 30.000 МКД - 1.499 МКД *СВТ(11,94%);
 • За кредит во износ до 60.000 МКД - 2.999 МКД *СВТ(11,95%);

Обезбедување на кредит:

Обезбедување:

 • Меница со вредност од 100 МКД;
 • Без гарант

*Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително обезбедување.

Промотивно:

Нема промотивни активности.

10 месечен бескаматен кредит

Кредитен Лимит: 60 000 МКД

Категорија на клиенти: Резидент на РМ; Редовен работен однос; Кредитоспособност утврдена преку анализа на Банката; Историја на редовен кредитокорисник; Минимален месечен приход 12.000 МКД; Ратата да не надминува 1/3 од плата ( ½ максимум); Возраст на клиентот на ден на аплицирање 18 годинни до 62 за жени, односно 64 за мажи на ден на отплата на кредитот.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
0 %

/

Период на отплата:
10 месеци
Трошоци / Надоместоци:

Еднократна провизија:

 • За кредит во износ до 20.000 МКД - 1.199 МКД (СВТ 14,60%) 
 • За кредит во износ до 20.000 МКД - 1.699 МКД (СВТ 13,70%) 
 • За кредит во износ до 20.000 МКД - 3.199 МКД (СВТ 12,82%) 

Обезбедување на кредит:

 • Меница со вредност од 100 МКД;
 • Без гарант

*Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително обезбедување.

Промотивно:

Нема промотивни активности.

Кредит Компакт со девизна клаузула – без кредитно животно осигурување

Кредитен Лимит: 15 000 МКД

Кредитот Компакт е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, иматели на сметка во Охридска банка, со примања мин. 15.000 МКД и уредна кредитна историја. Кредитот Компакт е специјално дизајниран производ за комплетно рефинансирање на сите видови обврски и нивно консолидирање во еден единствен кредит како и потреба за дополнителни парични средства за секакви намени.

Номинална (променлива / прилагодлива) каматна стапка:
8.2 %

Каматната стапка во останатиот период е променлива по одлука на Банката.

(СВТ* 8,82%)


Период на отплата:
95 месеци
Трошоци / Надоместоци:

 • Трошок за меница од 100 до 500 денари
 • Трошок за одржување на трансакциската сметка 23 МКД месечно

Обезбедување на кредит:

 • Меница
 • За износ на кредит до 5.000 ЕУР и отплата до 60 месеци - без жиранти;
 • За износ на кредит над5.000 ЕУР и отплата повеќе од 60 месеци – еден жирант

Промотивно:

0% административен трошок за сите клиентски групи во периодот од 03.10.2016 до 31.01.2017 година.