Во соработка со Банкарство.мк проверете ја Вашата кредитоспособност и аплицирајте за кредит во Банката која Ви нуди најповолни услови!

Пополнете го формуларот со точни податоци преку кои Банките ќе имаат можност да изработат информативна пресметка и да Ве контактираат со цел аплицирање за кредит согласно Вашите потреби.


(дд/мм/гггг)
(07_/___-___)


(во месеци)
ДА НЕ

Согласен сум пополнетата апликација која ги содржи горенаведените податоци да ги доставите до Банката за чиј потрошувачки кредит сум заинтересиран/а.


* Со пополнувањето на оваа апликација, потврдувате дека сите наведени податоци се вистинити и се согласувате вашите лични податоци да се употребат од страна на Банките во Република Македонија исклучиво за потребата од аплицирање за потрошувачки кредит.

Банкарство.мк не сноси одговорност за одлуката на Банката (одобрување/одбивање) на барањето за кредитот за кој е поднесена апликација. Банката има право да го одбие Вашето барање, доколку не ги исполнувам условите за кредитирање согласно интерните правила и процедури.